2021-08-03

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1/2021

1. Zamawiający:

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza reprezentowane przez:
Dyrektora Szkoły – Małgorzatę Łaciak
ul. Starzyńskiego 10
05-190 Nasielsk
tel. (23) 69 12 313

2. Przedmiot zamówienia:
Wymiana rurociągu ciepłowniczego (ok. 5m) oraz wymiana posadzki w sali lekcyjnej”

3. Istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wymianą rur ciepłowniczych w sali lekcyjnej oraz podłogą w tej sali.
2. Zamówienie dotyczy prac z zakresu wymiany rur ciepłowniczych oraz położenia nowej podłogi:

·                    rozebranie posadzek z wykładzin (ok. 23 m2)

·                    rozbiórka elementów konstrukcji betonowych oraz wywiezienie gruzu

·                    demontaż starego rurociągu ciepłowniczego oraz montaż nowego

·                    próby szczelności

·                    położenie posadzki betonowej wzmocnionej drutami oraz posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (wykładziny zabezpieczone przez polimeryzację) z cokołem o wys. 10 cm.
 

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

4. Termin realizacji:od dnia zawarcia umowy 2-3 tygodnie (termin do uzgodnienia)

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawierać całkowity koszt brutto oraz wyszczególniony asortyment prac z ich kosztem.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo osób podpisujących dokumenty składające się na ofertę do reprezentacji Wykonawcy, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niezłożenia tych dokumentów wraz z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo do wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.


6. Kryterium wyboru oferty: cena, okres gwarancji

Zamawiający będzie oceniał łączną cenę brutto złożonych ofert. Wskazana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, napraw i remontów,  robocizny, materiałów itp.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zawierających pieczęć i adres Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: „Oferta na wymianę rur ciepłowniczych i remont  podłogi w sali lekcyjnejw Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku w 2021 roku” lub drogą mailową na adres: sekretariat@lonasielsk.pl do dnia 20 sierpnia 2021 r.

8. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Łaciak lub Katarzyna Jeziorska, tel. 23 69 12 313, adres e-mail: sekretariat@lonasielsk.pl.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz wynika ono z Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb Zamawiającego.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: lonasielsk.ssdip.bip.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się